Erfgoedvereniging Kèk Liemt

2021 (Geplaatst op: 26-06-2021)

Feest van de 100 jarige Cornelis van Mensvoort

Provincie Noord-Brabant; ’s-Hertogenbossche Courant, 12-11-1874,

Feest van de 100 jarige Cornelis van Mensvoort

Zaterdag 7 november is Cornelis van Mensvoort 100 jaren oud geworden en heden wordt dit heugelijke feest door de Liempdenaren algemeen gevierd. Honderden, ja duizenden mensen, uit onder-scheidene plaatsen in den omtrek zijn naar hier gekomen, verhogen dit zeldzame en luisterrijke feest. Ten 9.00 uur werd de jubilaris aan zijn woning door het gemeentebestuur opgehaald en naar de kerk vergezeld, als waar zich een stoet vormde. Deze werd door 2 marechaussees te paard geopend en bestond uit ene afdeling van de erewacht, vervolgens uit de handboogschutterij “La Creation”, de harmonie van Liempde, de choristen, den schoolmeester met schooljongens en de burgemeester met de leden van de Raad. Als nu verscheen de jubilaris, op ene versierde wagen gezeten, omgeven en gevolgd door zijne kinderen en kindskinderen. Hierna kwamen de mannelijke familieleden, van welke de 100 jarige feesteling oom, oudoom, of over-oudoom was. Eindelijk bevonden zich in dezen waarlijk statigen optocht de handboogschutterij “L ’Union” en de landbouwvereniging, terwijl de stoet door de 2e afdeling der erewacht gesloten werd. Sommige dezer verenigingen droegen banieren, onder welke de landbouwvereniging, wat bevatte:

Honderd nieuwe zonnekringen, Straalden op zijn hoofd te neer, Voorspoed troost en zegeningen, Zelden smaakt men zulk een eer,

Doch bij wederwaardigheden, Hield hij steeds het oog op God, Altijd was hij goed tevreden, Wachtend op des Hemels lot.

Door  enige herdertjes werd de jubilaris in de kerk geleid en verzocht om plaats te nemen op enen versierden stoel voor de communiebank, terwijl  ene kroon met guirlandes boven het hoofd van de jubilaris prijkte. Alsnu begon de H. Mis, opgedragen door de weleerwaarden heer van der Velden, pastoor te Vessem, neef van den jubilaris, bijgestaan door de eerwaarde heren Verhees, kapelaan te Liempde als diaken en van Laarhoven, kapelaan te Boxtel  als sub-diaken, terwijl de weleerwaarde heer Raaijmakers, pastoor te Liempde, als index optrad. De misdienaars waren 2 neven van den jubilaris uit het seminarie. Het zangkoor, hetwelk tot directeur heeft een schoonzoon van den jubilaris, de heer Christ van Gestel, voerde de 2e Mis van Smit uit. Na afloop van den H. Dienst werd het “Adora 2e” van Hambilotte aangeheven door den heer A. Crols, die met zijn welluidende tenorstem de menigte in verrukking bracht. Onder dit verheven gezang verliet de jubilaris de kerk om aan de pastorie enige ververschingen te gebruiken. Voor de kerk was een praalboog opgericht waarop een huldeschrift was aangebracht. De jubilaris ging, na enig oponthoud aan de pastorie, met de zich gevormd hebbende stoet door een laan van mastbomen en guirlandes naar de woning van de burgemeester, alwaar de jubilaris een morgendrankje werd aangeboden en hij smakelijk uit ene versierde gouden pijp rookte. Aan de burgemeesterswoning las men:

Geheel een eeuw is heengegaan, toch d’n eik, nog frisch, is niet geveld.

Voor het raadhuis was ene ereboog geplaatst, die letterlijk de doopakte van den jubilaris bevatte, zoals die in het R.K. Doopboek voorkomt en de zeldzame bijzonderheid opleverde, dat die woorden juist een chronicum maakten van zijn geboortejaar, luidende alsdus:

7 november Bapt est Cornelis FiliusTheodori van Mensvoort et A. Heesels.

Ten slotte begaf de stoet zich naar de woning van de jubilaris in de Hezelaarsestraat en hier wachtte deze nieuwe verrassingen. De harmonieën van Boxtel, Schijndel en Best waren middelerwijl aangekomen en hadden zich, met de harmonie van Liempde, voor het huis van den gevierde grijsaard verenigd ten einde afwisselend muziekstukken uit te voeren. Het huis werd letterlijk overstelpt met bezoekers, van allerlei kanten, die den jubilaris wilden zien wiens portret door den gunstig bekend staande fotograaf A.G. Schull te ’s-Hertogenbosch was vervaardigd en met toestemming algemeen verkrijgbaar was gesteld. Allen, waaronder zeer aanzienlijke geestelijke en wereldlijke personen, wilden den gevierden man spreken en de hand drukken. Er drongen zich ten leste zoveel nieuwsgierigen op, dat men het geraden achtte den geachte grijsaard over te halen zich uit een vertrek der woning te verwijderen ten einde niet onder de voet gelopen te worden.

Ten slotte begon het fanfaregezelschap uit Boxtel uit te voeren het bekende volksstuk: Lang zal hij leven! Lang leve hij! hetwelk tegelijkertijd door de onafzienbare mensenmassa werd meegezongen en een onuitwisbare indruk  achterliet.

Cornelis is overleden op 12 november 1875, oud 101jaar en 5 dagen. In den Graafse Courant van 14-11-1874 vermeldt men dat te Liempde op 7 november 1874 iemand 101 jaar oud is geworden en op dinsdag nog tarwe heeft gezaaid.

Jan van de Sande, Kek Liemt. ___________________________________________________________________________

GEVOLGEN

Naar aanleiding van dit verhaal uit de krant van 1874 het volgende. In verband met de honderdste verjaardag van Cornelis van Mensvoort was er in Liempde een fanfare opgericht onder de naam Concordia, wat ééndracht” of letterlijk “met één hart” betekent.

In 1974 werd Mieke van der Velden 100 jaar en ook fanfare Concordia vierde haar eeuwfeest. Een van de activiteiten toen was een fototentoon- stelling onder de naam “Kèk Liemt”, onder andere samengesteld door huisarts Roger van Laere en fotograaf Gerard Schalkx. Om het eeuwfeest van Concordia te kunnen bekostigen was in 1973 begonnen met de eerste Boeremèrt, wat uitgroeide tot een jaarlijkse traditie. Die werd alleen afgelast vanwege de uitbraak van mond-en-klauwzeer in 2001 en enkele jaren geleden vanwege het stormachtige weer en nu alweer twee jaar achter elkaar vanwege de coronacrises.

Naar aanleiding van eerdergenoemde tentoonstelling werd Stichting Kèk Liemt opgericht, o.a. door Roger van Laere en die vierde in 2014 samen met fanfare Concordia het 40- respectievelijk 140- jarig bestaan.

Naast een brochure schreef Roger van Laere ook een boek over de Boeremèrt en Marcel Baaijens legde de geschiedenis van de Liempdse fanfare vast in zijn boek Serenade voor Concordia.

Zo hebben twee 100ste verjaardagen veel gevolgen gehad.         

Mariet van de Wiel-Quinten,

lid Erfgoedvereniging Kèk Liemt.